Menu Content/Inhalt
Начало
проф. Ивайло Знеполски Печат

CURRICULUM VITAEZnepolski

е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Професионален адрес:

СУ “Св. Климент Охридски”,Философски факултет
Катедра “История и теория на културата”
Бул. “Цар Освободител”15
София 1000
тел./факс: (359) 2 870 53 76 проф. Знеполски

Образование/степени

1965 - Магистър по философия

1971 - Доктор на изкуствознанието

1982 - Доктор на философските науки

Научна дейност

1970 – 1974 Научен сътрудник в Института за съвременни социални теории при Българската академия на науките

1974 – 1984 Старши научен сътрудник в Института за съвременни социални теории при БАН

1980 – 1984 Професор във Висшата академия за театрално и филмово изкуство /НАТФИЗ/

от 1984 - Професор в Софийския университет

1995 -1997 Член на Научната комисия по социални и философски науки на Висшия Атестационен Комитет към Министерски Съвет

1997 - 1999 Асоцииран професор във Висшето училище за социални науки /EHESS/, Париж.

2001 - Гост-преподавател в Университета Монтескьо, Бордо IV

2003 - Заместник-председател на Президиума на Висшата Атестационна Комисия към Министерски Съвет

Научни постове

1981-1990 Ръководител на департамент в Института за съвременни социални теории към БАН

1990-2004 Ръководител на катедра Културология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”

от 1994 - Член на Педагогическия съвет на Рeгионалното докторско училище (История-Социология-Антропология), Букурещ, Румъния

от 1994 - Член на Настоятелството на Нов български университет

от 1994 - Член на Международния експертен комитет за учредяване на Франкофонски Институт за Администрация и Управление /IFAG/.

от 1995 - Член на Съвета на тематичната мрежа за съвместни изследвания - “Право на културните институции” – Франкофонска агенция за висше образование и изследователска дейност

Обществена и политическа дейност

01.1991 - 02.1992 Заместник министър на културата

06.1993 - 02.1995 Министър на културата

10.1993 - 02.1995 Председател на Междуправителствената франкофонска комисия към Министерски съвет

от 1995 - Административен директор на Дом на науките за човека и обществото (София)

от 1995 - Директор на списание DIVINATIO (издавано на френски език)

Основни публикации след 1996 г.

Книги:

1997 - Новата преса и преходът, София

1997 - Езикът на имагинерния преход

1997 - Франсоа Фюре и превъплащенията на социалната утопия, (ръководство, съставителство), София

1998 - Пол Рикьор – философията пред предизвикателствата на промените (ръководство, съставителство), София

1999 - Max Weber: relectures à lOuest, relectures à lEst (ръководство, съставителство), София (на френски език)

2000 - Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливост (ръководство, съставителство), София

2001 - История, разказ, памет (ръководство, съставителство), София

2002 - Чудовищният дискурс. Около Жак Дерида (ръководство, съставителство), София

2002 - Penser la transition (direction de la publication, préface), Sofia (en francais et anglais)

2003 - Вебер и Бурдийо: подходи към интелигенцията, София

2003 - Гласът на Жак Дерида (ръководство на изданието, предговор), София

2004 - Места за съхранение на паметта и изграждане на настоящето. Около Пиер Нора (ръководство, предговор, статия), София

2005 - ТРЕТАТА СТЕПЕН. Какъв модел за обучение на докторантите в университетите на Република България, София, Изд. ДНЧО

2006 - Семиотика и идентичност. Около Умберто Еко (ръководство, предговор, студия), ДНЧО, София

Статии:

1996

- La mythologie post-totalitaire de l’adhérent et du nonadhérent au parti communiste (Eléments pour une érotique sociale du système totalitaire), in: Temps Modernes, Paris, n°586 (en français)

- Балканските култури днес – един комплексен проблем, в: Homo balkanicus: знаци и културна идентичност, София

- Франсоа Фюре и посткомунистическата апатия, в: Култура, май

- Utopie et idéologie dans la pratique du socialisme réel, in: Temps Modernes, Paris, n° 589 (en français)

1998

- Paul Ricoeur: guerre et (ou) paix dans la République des philosophes et les Hommes, in: Divinatio, n°6/7, Sofia (en français)

1999

- Max Weber et le débat post-weberien sur les intellectuels, in: Max Weber: relectures à l’Ouest, relectures à l’Est, 384-455 pp. Sofia (en français)

- Culture paysanne et société civile, in: Transeuropéennes, n°14, Paris (en français)

- Demokratischer Snobismus und democratischer Aufban (62-68 pp.) et Wie Julia Kristeva zur Spaache fand oder Wir-die Anderen sie alle (38-56 pp.), in: Überleben, Köln (en allemand)

- Les bulgares et l’Europe, in Divinatio, n° 9, Sofia (en français)

- Balkans: les ressorts d’une culture de la défaite, in: Le Monde des débats, Paris, n°juillet-août (en français)

2000

- Състояние на шемет – посткомунистически напрежения между фактуалност и нормативност, в Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливост, 185-206 стр.

- Телевизията и Бастилията или щурмът на телевизионните представяния, в Медии и преход, София, 66-77 стр.

- Les pays de l’Est dans le carcan européen, in Le Monde des débats, Paris, n. d’octobre, Paris (en français)

- Интернет поколението и традиционната култура, в Три дебата, София, 58 – 67 стр.

- La sémiotique. Une philosophie possible? et Le débat philosophique sur l’interprétation des romans d’Umberto Eco, in Au nom du sens. Autour de l’oeuvre d’Umberto Eco, Ed. Grasset, Paris 229–233 pp. et 425–438 pp. (en français)

- Посткомунистическата употреба на паметта, в Култура, ноември, София

- Bauerliche Kultur und Burgerliche Gesellschaft, in Manfred Hildermeier, Jurgen Kocka, Christoph Conrad (Hg.) Europaische Zivigesellschaft in Ost und West. Begriff, Geschichte, Chancen. Campus Verlag, Frankfurt / New York, 203–218 pp.(en allemand)

2001

- Les malheurs de l’histoire du temps présent: usages post-communistes de la mémoire, in Divinatio n.13, Sofia (en français)

- Трибуна или трибун – върху стила на един всекидневник, в 24 часа – Вестникът, изд. Труд, София, 172-191 стр.

- L’Europe de l’Est et la stratégie normative de la Communauté Européenne, in Les frontières de l’Europe (sous la direction de Elie Barnavi), Ed. De Boeck Université / Musée de l’Europe, Bruxelles, 145-156 pp.(en français)

- Strarking der Widerstandskrafte in Zeitsckrift fur Kultur-Austausch, n. 3, Stuttgart, 80-82 pp. (en allemand)

- Les Balkans – traditions et changements. Crise des identités et communications interculturelles, Divinatio, n. 13, Sofia ( en fran?ais)

- La semiotica. Una filosofia poscibile? et Il dibattio filosofico sull interpretattione dei romawi de Umberjo Eco, in Nel Nom del Senso. Interno all’opera di Umberto Eco (a cura di Jean Petitot e Paolo Fabbri), Ed. Sansoni, Milano, 237-244 pp. et 449-462 pp.(en italien)

2002

- Завръщането на монархическия дискурс. Посткомунистическото разколебаване на суверенитета, в Култура, 15 февруари, 10-11 стр.

- Mondialisation et périphéries culturelles, in Divinatio n. 15, Sofia (en français)

- Les discours politiques monstrueux du postcommunisme, in Divinatio, n. 15, Sofia (en français)

- Стратегиите за развлечение в ежедневието Труд, в Дневен труд – лидерът (ръководство Г. Лозанов, О. Спасов), София (с. 200 – 218)

2003

- La collision des temps dans les pays à développement retardé et l idée du progrès, DIVINATIO, n 17, Sofia, pp. 39-70 (en français)

- Преходът в една антропологическа перспектива, Култура, 20 юни, София. стр. 6-7

- Le retour du discours monarchique. La fluctuation postcommuniste de la souveraineté, in LA RÉINVENTION DE L’ETAT. Démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale, Ed Bruylant, Bruxelles, pp. 141-152 (en français)

- Communism before the Law and Memory, in History and Memory. Bulgaria – Facing the Holocaust, Ed. Open Society Fondation, Sofia, pp. 159-199 (en anglais)

2004

- Комунизмът – място на памет без обща опорна точка, в Християнство и култура, n° 9, София, стр. 100-110

- Waiting for the Reader – Reflection on the Quality Press, in Quality Press in Southeast Europe, Ed. Sudosteuropaischs Medienzentrum, Sofia, pp.74-93, (en anglais)

- Le communisme – un lieu de mémoire sans point d’appui consensuel, in DIVINATIO n. 19, pp. 29-41 (en français)

- L’autre culture européenne. Problèmes des cultures périphériques, Revue générale de stratégie, Paris, pp. 39-48 (en français)

- Западна и източна семиотики. Барт и Лотман: компаративистки размишления. в Изпитания на теорията. Литературоведски диалози, Изд. Александър Панов, София, с. 11-20

2005

- Журналистическата деонтология и публичната сфера, в Християнство и култура, n° 13, София, с. 106-119

- Нищо не може да замени общуването с книгата, Сп. Социологически проблеми, n° 3-4, 2004, С. 261-271

- Субектът в семиотиката, субектът на семиотиката, в Семиотика и идентичност. Около Умберто Еко, с.43-63, ДНЧО, София

- Le sujet de la sémiotique, le sujet dans la sémiotique, Divinatio n 21, p.45-58, Sofia (en français)

2006

- Le communisme face à la loi et à la mémoire en Bulgarie, in Le joure se lève. L `Héritage du totalitarisme Europe 1953 - 2005 (sous la dir. Stéphane Courtois), p. 261 - 296, Éditions du ROCHER, Paris

Доклади на международни колоквиуми 1999 – 2006

17-18 юни 99 Europe of future, the future of Europe - European University Institute, Firenze.

21-22 октомври 99 Les Frontières de l’Europe - Parlement Européen et Musée de l’Europe, Bruxelles.

13-14 ноември 99 Gleischeit und Terror: Die Rezeption des Schwarzbuchs des Kommunismus in Europa - Goethe-Forum, Offene Akademie der Münchner Volkshochschule, München

26-28 ноември 99 Entre les faits et les normes. Fondements et fonctionnement de la démocratie dans les sociétés complexes, Sofia (direction scientifique).

27-28 октомври 00 L’Histoire face aux d?fis des changements et de la mémoire, Sofia (direction scientifique).

14-15 декември 00 Atelier des philosophes: campagne de sensibilisation pour la promotion de la Société multiethnique et de la citoyenneté démocratique pour tous. Projet 'Link Diversity' - Conseil de l’Europe, Strasbourg.

15-18 юли 01 Der Beitrag der ostmittelleuropaischen Staaten zur erweiterten Europaischen Union - Europ-Universitat Viadrina (Frankfurt-Oder)

16-18 ноември 01 Le discours monstrueux. Les Balkans et l’Europe – déconstructions de la politique (autour de Jacques Derrida) - direction scientifique, Sofia

22-25 ноември 01 Non-territorial plural development – Council of Europe (Okrid)

5-6 април 02 La réinvention de l’Etat. Démocratie politique et Ordre juridique en Europe centrale et orientale - Colloque international sous le haut patronage de M. Ch. Poncelet, Président du Sénat, Palais du Luxembourg, Paris

15-17 ноември 02 “European Cultural Parliament” - How can European artists and Cultural personalities contribute to increase understanding between cultures, religions and regions?, Bruges

23-24 ноември 02 Temps historique et régimes de temporalité. Modalités de la pluralité du temps historique en Occident et dans les Balkans – le problème de la modernisation (Autour de Reinhart Koselleck), Sofia (direction scientifique)

11-13 декември 02 Permanence et effacement. Des idées et des pratiques totalitaires dans l’Europe post-stalinienne, Sciences Po, Paris

16 октомври 03 Colloque scientifique du Conseil d’Orientation du Musée de L’Europe, Palais d’Edmont, Bruxelles

6-7 декември 03 Autour de Pierre Nora. Lieux de mémoire et construction du présent, Sofia (direction scientifique)

27-28 ноември 04 Autour de Umberto Eco. Signes, représentations, interprétations – L’identité culturelle européenne, Sofia (direction scientifique)

5-6 декември 04 Colloque scientifique (deuxième) du Conseil d’Orientation de L’Europe, Palais d’Edmont, Bruxelles

24 - 25 февруари 06 Висше образование и научни изследвания в обществата на знанието. Организатори: Нов Български Университет, Фондация за хуманитарни и социални изследвания и Friedrich Nauman Stiftung, София

Участие в ръководствата на международни органи

1982-1986 Вицепрезидент на ФИПРЕССИ (Международна федерация на филмовата преса)

от 1991 - Вицепрезидент на Балканската семиотична асоциация

от 1994 - Член на Управителния Комитет на Международната асоциация по семиотика

от 1998 - Член на Съвета за орентация на Музея на Европа (Брюксел)

от 2000 - Член на Сената – Европейски културен парламент

Почетни награди

1999 - Officier des Palmes Académiques – с декрет на Френското министерство на националното образование, на научните изследвания и технологиите

2001 - Почетен медал на Софийския университет, със Синя лента