Menu Content/Inhalt
Начало Поредица АКТОВЕ Около Юрген Хабермас (2000)
Около Юрген Хабермас (2000) Печат

Около Хабермас Нормативността в модерните общества и идеята за справедливост

Съставителство и научна редакция: Ивайло Знеполски
София 2000

Както моралът, така и легитимното право защитава автономията на всеки един в равна степен: никой индивид не е свободе, докато всички лица не се ползват от равна свобода. Но позитивността на правото предизвиква интересно разцепване на автономията, за каквато областта на морала няма съответствие. Задължителността на правните норми не се свежда единствено до прозрението в доброто, което е такова в равна степен за всички, а до колективни задължителни решения на правно-полагащи и правно-прилагащи инстанции. От тук произлиза и необходимото понятийно разделение на ролите между авторите, които полагат и раздават право, както и адресатите, които са подчинени на действащото право. Автономията, която в моралната област е така да се каже излята от един калъп, в юридическата област се явява в двойния облик на частната и публичната автономия.

--- Юрген Хабермас --- 

 

Съдържание

Предговор

I. Посредничества и напрежения между фактичност и нормативност

Юрген Хабермас - Демократичната прабоба дързкава - парадоксално сбързбане на противоречащи си принципи?

Роберт Алекси - Границите на неморалното право

Александър Кьосев - Университетът между фактите и нормите

Георги Фотев - Делиберативната демокрация

Димитър Зашев - Спирки по пътя на трансформацията на критическата теория до теория на комуникационния акт. Хабермас като историк на философията

Хайнц Висман - Ситуацията на модерния чобек: привилегии, терор или администрация

Ивайло Знеполски - Състояние на шемет - посткомунистически напредения ме:гкду фактичност и нормативност

II. Правото и идеята за справедливостта

Пол Рикьор - От морала към етиката и етиките

Жан-Марк Фери - Може ли законът на най-убедителния аргумент да важи като морален закон?

Ханс Йоас - Ценностен плурализъм и морален универсализъм

Стилиян Йотов - Хабермас и перспективите за едно постметафизическо обосноваване на справедливостта

Хане-Клаус Койл - Субективност и интерсубективност. Към понятието свобода у Кант и Хабермас

III. Проблемът за нормите в епохата на глобализация

Паул-Михаел Лютцелер - Една мултикултурална европейска идентичност: исторически перспективи

Рихард Мюнх - Диалектиката на отваряне и затваряне: от национален към наднационален и глобален ред

Хауке Брункхорст - Парадокси на глобализацията. Двойният проблем за включването на модерното общество

Димитри Гинев - Постнационалната констелация в херменебтична перспектива

 
< Предишна   Следваща >