Menu Content/Inhalt
Начало Дейности Стипендиантска програма
Стипендиантска програма Печат

Стипендии за пост-докторални изследвания или за подпомагане на докторанти в последната фаза на тяхната работа по докторската им дисертация се присъждат от 2000 година, с финансовата помощ на Дома на науките за човека (Париж) и Министерство на външните работи на Република Франция. Стипендиите в размер на 500 лв. месечно се присъждат за срок от половин година. Тяхната цел е да подпомогнат научното развитие на тези млади изследователи, които желаят да се развиват и работят в страната и да подпомогнат приобщаването им към един или друг научен колектив.

До сега стипендии са получили следните млади изследователи:

  • 2000г.

    Даниел Колева: Житейският път като социална институция

Мартин Канушев: Норма, отклонение и патология в наказателното правосъдие. (Социологическа перспектива)

Григор Григоров: Култура на тялото според средновековните текстове-лековници

  • 2001г.
Юри Вълковски: Културна политика и мениджмънт на културата: сравнително изследване на западноевропейски и български модели

Стилиян Йотов: Комплексното право

Цветелин Степанов: Представи за Другия в Pax Nomadica през 6-9 век (Тюрки, Уйгури,Българи, Хазари)

Васил Киров: Приватизираното предприятие в България

  • 2002г.
Елана Тачева-Бумбарова: Свищовският културен кръг от първата половина на ХIХ век в пътищата на българската модерност

Бойко Пенчев: Конструиране на колективната памет: употребите на частните истории

Нина Николова: Пренаписването на биографиите и биографичното безсъзнателно (симптоматиката на 2001 г. в България)

Амелия Личева: Женският глас в политиката, публицистиката и журналистиката в пост-тоталитарна България

  • 2003г.

Димитър Вацов: Глобализацията и проблемът за признаването на превъзходството

Галина Георгиева: Лирика и идеологическо моделиране през 20-те и 30-те години на двадесети век в Русия

Галина Гончарова: Българският поколенчески дискурс – идеологическата матрица на социалното време (края на ХIХ в. – първата половина на ХХ в.)

Георги Господинов: Градската масова култура и публичност в българия от края на 30-те и началото на 40-те. Медии, кино и идеология – точко на пресичане в поезията на едно поколение

  • 2004г.

Чавдар Маринов: Македонският въпрос в съвременна България (1945-2000 г.)

Милена Якимова: Идентичността като техника на социален контрол: София в периоди на остра социална трансофмация

Теодора Полименова: Проблемът за историзма като научна парадигма и светоглед в Германия през ХIХ и първата четвърт на ХХ век

  • 2005г.

Ангел Ангелов: The Concept of Conditionality and the NATO and EU

Валентина Канева: Bioethics and Proble, of the Value of Human Life

Мирослава Георгиева: Intellectuals and Power – Politics of Public Representation

  • 2006г.

Светла Стоева: Хищническата култура и развитиев конспирация: Феномени на институционалната промяна в България

Мила Маева: Миграция на българските турци към Европейския съюз

Христо Гьошев: Социалната справедливост – между морала и политиката

  • 2007
Йелис Ахмедова: Граници и идентичности. Диаспоричните общности в Добруджа

Магдалена Славкова: Съвременни трудови миграции на роми/цигани от България към различни страни на Европейския съюз

Светлана Антонова: Транснационалните бракове между българки и западни граждани след 1989 г

 
< Предишна